Doctor(from-1978-2008)

Author:WEI, Kai | published date:2013-11-28 | click:871

1978

     ZHANG, Yuanhang


1989

     MA, Jianzhong        YU, Bende


1990

     HU, Min


1991

     SHAO, Min


1992

     CHEN, Zhongming     QI, Bin


1993

      LIU, Hongyu


1994

     TIAN, Honghai      SUN, Li      WEI, Xionghui       LI, Shuang
        ZHU, Mei


1995

         LU, Ping       PENG, Shaohua     YU, Yan         TONG, Chuan


1996

       PENG,Lixin    ZHOU, Zhigang     LI, Shigang        MA, Xiaoming
     TIAN, Daqing     TIAN, Liang        WANG, Qi           WEI, Bin
      ZHANG, Hui     LIU, Zhaorong


1997

        HAN, Peng       QIAO, Bin          MENG, Fan          JU, Xuehai
      FANG, Chen     SUN, Yongfu       WANG, Weili     CHEN, Jianlan
     DENG, Wenbi      LI, Yucai          ZHANG, Shiqiu    WANG, Weili
       HU, Yongtao       LI, Dihua            YIN, Kuihao      ZHANG, Ying


1998

     QIN, Huapeng      YANG, Jun          CHEN, Sha        WANG, Jun
     REN, Xinrong     ZHOU, Fumin     QIU, Changmin    XIE, Xiaodong
     CHEN, Yueqin        LI, Yanru         WANG, Fuhai     ZHOU, Lingxi

1999

    WANG, Boguang    HAN, Ling           LIANG, Lin       CHEN, Junwei
      LIU, Yunxu       WANG, Xueqin     WEI, Honglian     WEN, Donghui
     CHEN, Liwei      WU, Yongshun      GUO, Chongyi     KONG, Qingchun
        LIU, Min             CUI, Xiao        FANG, Hongsong   WANG, Xuesong
     AN, Shumin


2000

      ZHANG, Xi             LI, Jing                  LI, Lei              LIN, Weili
       HE, Ping         QIAN, Zhenghan           SU, Fang         ZHAN, Cunwei
ZHONG, Dingsheng     CHEN, Bin          LIU, Xiaoyong       HUANG, Bin
     LIU, Jianguo         LEI, Hongde          LIN, Guanming    WANG, Xinhai
   ZHANG, Yong    CHAO, Luomeng         HE, Lingyan      WANG, Jingyun


2001

  CHENG, yafang     ZHANG, Xiaoli          WANG, Jihua      LIU, Chenglin
  HUANG, Liqing       LIU, Renzhi          MENG, Xiaogang     AN, Shumin
 JIANG, Tianhan        XIA, Yumin                XU, Binye         LI, Wenliang
    SONG, Junji           GU, Lixian                 SONG, Bo       WANG, Xueqin
  WU, Dongjian        ZANG, Xiaoxia             HAN, Xili        ZHOU, Nianxing
     XU, Jun            WU, Zhongcheng           WU, Shuiping 


2002

  LIANG, Baosheg      LI, Hongjun            LUO, Huaming      MAO, Xiaoling
      MA, Qiju         ZHOU, Shouming     WANG, Xuantong    WANG, Yudong
 CHENG, Yanli           LIU, Ying               WANG, Feng        HAO, Pengpeng
     LI, Xiuxia                 LI, Yi                   MA, Lekuan              XU, Nan
    ZHAO, Xin            LIU, Yong               XING, Kexia            YU, Shuxia
  HAO, Xiaoxia       KONG, Jiangtao           SUN, Weiling            ZHU, Jun
     AI, Dong            CHEN, Sheng             LIU, Gengyun        ZHANG, Jieqing
    CAO, Man        CHANG. Dunhu             GAO, Zongqi        XIA, Chuanyong
 YUAN, Xianghu           LI, Wei                  LIU, Hailong        ZHANG, Yuanxun
    ZHU, Jun

2003

  GE, Xiaodong         MAO, Guozhu             HAN, Mei                 XU, Lina
    LAI, Peng              LI, Hongjun               XIA, Peng              ZHU, Shunni
     FAN, Li              WANG, Lixin               WEN, Lili              QIIU, Xinghua
ZHOU, Haidong         WU, Zhijun                 GAO, Jie               HOU, Xiaoge
CHANG, Ming          MA, Jiupeng              SUN, Jinshui              YANG, Qin
     JIN, Jun              QIU, Yicheng             WEI, Yongjie            CHEN, Peng
 HONG, Hao                LI, Bin                    ZHU, Qiang           GONG, Youguo
CHANG, Ming            SU, Hang


2004

  FENG, Dajun         FU, Dongkang                HE, Fei                  LI, Hui
     LI, Xin                 LU, Keding               LIU, Xingang           LIU, Ying
LI, Xiaoqian             MAI, Jiaxing              CHENG, Peng         SUN, Liying
WANG, Bin                 LU, Na                      YAO, Lei            SHANG, Yu
ZHANG, Zefeng       LI, Tiantian                YU, Yajuan            HUANG, Kai
ZHOU, Feng           ZHANG, Qian        YANG, Shunshun        XIAO, Jinsong
HUANG, Zheng          LI, Feng                 ZHANG, Feifei          WAN,Jinbo
  NING, Miao


2005

  LIU, Wei               XIAO, Yue                 CAO,Peng                CHENG,Jia
YUE, Dingli             HE, Xiaojia               LIN, Weiwei               ZHAO, Bin
ZHU, Yuling           LIU, Jinfeng                LI, Wenlong            ZHU, Gaohong
GAO, Xiaowei          LIU, Wei               WANG, Jianghui          ZHU, Tingting
ZHU, Xiuping        HUANG, Shan              BO, Yaohui                 GAN, Hui
HUANG, Shaoming     LI, Xuan                 XIA, Cheng


2006

     BO, Yu          ZHANG, Guangzhi          CHEN, Mei              CAO, Minglan
  DU, Yaoren           XIE, Xuxuan          ZHANG, Baogang         HUO, Mingqun
     LI, Na              WANG, Zhen               SHAO, Liguo                LI, Peng
  LIU, Jixing            XIONG, Lin                BAI, Xuetao               XUE, Tao
YANG, Qiang         CHEN, Qian


2007

 YE, Chunxiang         ZHAO, Cui             ZHAO, Defeng              GUO, Song
   LI, Hongna             LI, Jinfeng               WANG, Wei              WANG, Zhibin
   WAN, Dan            YUAN, Bin                LI, Shushu                 MANO, Ning
   CHEN, Lin              LIU, Ying                WANG, Bin                 LI, Enjing
DU, Xiaoshang            CAI, Hao                ZHAO, Zhen


2008

 WANG, Hui           JIANG, Hongfei       ZHANG, Mohe         WANG, Qiang


This is part of the alumni list. If you have any supplement, you are welcome to send to ceseyyh@163.com. Thank you for your support!