Rapid Allergen Inactivation Using Atmospheric Pressure Cold Plasma

Author:Wu, Yan; Liang, Yongdong; Wei, Kai; et al | published date:2014-05-13 | click:2275

Wu, Yan; Liang, Yongdong; Wei, Kai; Li, Wei; Yao, Maosheng; Zhang, Jue.Rapid Allergen Inactivation Using Atmospheric Pressure Cold Plasma,ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY,2014,48(5):2901-2909.