Research Assistants

BAI Xueyuan,  BI Luhui,  CAI Xin,  CHEN Bo,  CHEN Enliu,  FU Linlin,  

HAN Xuelian,  JIANG Jieqiang,  JIAO Xiaolin,  LI Ling,  Ling Xuemei, LI Mengren,

LI Shanshan,  LI Zengxiong,  LIANG Linlin,  LIU Xingrong,  LUO Xiuling,  PAN Juan,

WANG Junxia,  WANG Ronghua,  WANG Yuling,  YAO Yili,  ZHAO Quanlin,

ZHENG Wei,  ZOU Xia.