Alumni

  • Masters(recruited in 2005 - 2009)2005 CAI, Hao CAO, Yuanqing CHEN, You CHEN, Liaoliao CHEN, Xiaolan CHEN, Yonghua CHEN, You CHOU, Jingyao DENG, Zhiqiang FANG, Wan...
  • Masters (recruited in 2000 - 2004)2000 AN, Wei CAI, Bofeng CAO, Xin CAO, Yongqiang ZENG, Canlu CHEN, Wu CUI, Huishan CUI, Xinjia GAO, Wei HAN, Wenxuan HE, Xi...
  • Masters (recruited in 1989 -1999)1989 CHEN, Jiding DUAN, Xiuping HONG, Zhiming HUANG, Chengquan LI, Zhi LIAO, Honglei LIN, Xuelan SHEN, Weizhe WANG, Huijun YU, Xiang 1990 CUI, ...
  • Doctor(from-1978-2008)1978 ZHANG, Yuanhang 1989 MA, Jianzhong YU, Bende 1990 HU, Min 1991 SHAO, Min 1992 CHEN, Zhongming QI, Bin 1993 ...
  • Postdoc Fellow (Since 1999)Entering the center forpost-doctoral studies in 1999 SONG, Yu HAI, Reti ZHANG, Huiyuan WU, Weizhong WANG, Jun Entering the center forpost-doctoral studies in 2000 ...
  • Masters (recruited in 1978 -1988)1978 CHAI, Fahe XIONG, Qiuju 1982 LU, Xiaohong SI, Zhizhong TANG, Xun TANG, Yi WANG, Yuying ZHANG, Yuanhang 1983 FU, Jimeng HU, Jian...
  • Undergraduates (recruited in 2007 - 2008)2007 LIU,Xu WAN,Rui SHU,Fan AERSI,Aierzhati CHEN,Cheng DAI,Lingzhen DING,Ding GUO,Hongyu KUANG,Binyu LI,Haoyang LI,Mengren ...
  • Undergraduates (recruited in 1997 - 2006)1997 CHEN,Lei DAI,Yongli HU,Xuan HUA,Wei PU,Lifeng ZHOU,Weiqi XU,Kaipeng SUN,Fenglong 1998 FAN,Xiaotao HUANG,Ganlin SHI...
  • Alumni ExamplesExamples of some young distinguished alumni working in government, academia, and business secto are given below. Alumni Examples CHEN, Lei CHEN, Lei graduated in 2004. He is working in the Na...
  • Alumni AssociationThe Alumni association of College of Environmental Sciences and Engineering was officially established on May 25, 2013. A survey showed that our active alumni are leade in industry, education, governm...
Count:10 | Pages:1 | Current Page:1