Administrative StaffOFFICE OF ADMINISTRATION

ZHAN, Ziyu

Tel: 86-10-62754097

E-mail: zhanziyu@pku.edu.cn

JI, Xiuhua

Tel: 86-10-62751480

E-mail:jixiuhua@pku.edu.cn

LIU, Jun

Tel: 86-10-62754097

E-mail: liujun@pku.edu.cn

LI, Li

Tel: 86-10-62751480

E-mail:happylily@pku.edu.cn

 

OFFICE OF HUMAN RESOURCES

LIU, Hui

Tel: 86-10-62754126

E-mail:huiliu@pku.edu.cn

 

OFFICE OF UNDERGRADUATE STUDIES

WANG, Rongjing

Tel: 86-10-62765134

E-mail:wangrongjing@pku.edu.cn

 

OFFICE OF GRADUATE STUDIES

JIANG Ying

Tel: 86-10-62751929

E-mail:yingjang@pku.edu.cn

 

OFFICE OF RESEARCH AND FOREIGN AFFAIRS 

KANG,Yaning

Tel: 86-10-62758782

E-mail: kyaning@pku.edu.cn

 

OFFICE OF STUDENT AFFAIRS

LV, Li

Tel: 86-10-62751927

E-mail:lilylv@pku.edu.cn

YANG, Sen

Tel: 86-10-62765504

E-mail:senyang@pku.edu.cn

 

OFFICE OF INTERNATIONAL COORPERATION 

WU, Zhuxuan

Tel:86-10-62757858

E-mail:zhuxuanwu@pku.edu.cn

 

OFFICE OF FINANCIAL MANAGEMENT

XIE, Zhaoqin

Tel: 86-10-62758584

E-mail:xzq@pku.edu.cn

LU, Chunxian

Tel: 86-10-62758584

E-mail:lcxmy@pku.edu.cn