Adsorption behavior and mechanism of 2,4,6-trinitrotoluene by functionalized polystyrene nanospheres

Author: | published date:2014-05-13

Zhang, Yihe; Wang, Xinyan; Lv, Fengzhu; Chu, Paul K.; Ye, Zhengfang; Zhou, Fengshan; Zhang, Rui; Wei, Fangfang.Adsorption behavior and mechanism of 2,4,6-trinitrotoluene by functionalized polystyrene nanospheres,JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE,2013,128(6):3720-3725.