Exposure to typical persistent organic pollutants from an electronic waste recycling site in Northern China

Author: | published date:2014-05-13

 Yang, Qiaoyun; Qiu, Xinghua; Li, Ran; Liu, Shasha; Li, Keqiu; Wang, Fangfang; Zhu, Ping; Li, Guang; Zhu, Tong.Exposure to typical persistent organic pollutants from an electronic waste recycling site in Northern China,CHEMOSPHERE,2013,91(2):205-211.