Changes of plasma vWF level in response to the improvement of air quality: an observation of 114 healthy young adults

Author: | published date:2014-05-13

Yuan, Zhonghai; Chen, Yan; Zhang, Ying; Liu, Hui; Liu, Qian; Zhao, Jun; Hu, Min; Huang, Wei; Wang, Guangfa; Zhu, Tong; Zhang, Jim; Zhu, Ping.Changes of plasma vWF level in response to the improvement of air quality: an observation of 114 healthy young adults,ANNALS OF HEMATOLOGY,2013,92(4):543-548.