About
You are Located at
Current Administrators
刘永.jpg李天宏.jpg陆克定.png邱兴华.jpg20221125166935944190408584.jpg20221125166935946858300783.png20230609168629864076501854.jpg
LIU YongLI TianhongLU KedingQIU XinghuaLI ZhenshanLU KedingWANG Hao
DeanVice DeanVice DeanVice DeanExecutive DirectorDeputy Executive DirectorDeputy Executive Director


Academic Committee

Director:  ZHANG Yuanhang

Vice Director:  NI Jinren, ZHANG Shiqiu

Committee Member: WANG Qi, ZHU Tong, LIU Yong, LI Zhenshan, ZHENG Mei, HU Jiangxin, HU Min, TONG Meiping, XIE Shaodong, JI Guodong


Academic Degrees Committee

Chairman: WANG Qi

Vice Chairman: ZHANG Shiqiu,  JI Guodong

Committee Member: SUN Weiling,  LIU Yong, XU Nan, LI Tianhong, QIU Xinghua, LU Keding, WU Zhijun, CHEN Zhongming, ZHENG Mei, QIN Huapeng, HUANG Yi


Departments

Department of Environmental Science               Director: GUO Song

Department of Environmental Health                Director: GONG Jicheng     Vice Director: LIU Yingjun

Department of Environmental Engineering       Director: LIU Went             Vice Director: YANG Wulin

Department of Environmental Management      Director: DAI Hancheng     Vice Director: QIN Yue


Key Labs

State Key Joint Laboratory of Environmental Simulation and Pollution Control                                                        HU Min

Key Laboratory of Water and Sediment Sciences                                                                                                            NI Jinren

International Joint Laboratory of Reginal Pollution Control                                                                                        ZHANG Yuanhang

State Environmental Protection Key Laboratory of All Materials Fluxes in River Ecosystems                                   NI Jinren

State Environmental Protection Key Laboratory of Atmospheric Ozone Pollution Prevention and Control              LU Keding