Alumni
You are Located at
Alumni List
Undergraduates (recruited in 1997 - 2006)
published date:2018-03-30

1997        

CHEN,Lei                  DAI,Yongli                       HU,Xuan                         HUA,Wei

PU,Lifeng                   ZHOU,Weiqi                   XU,Kaipeng                   SUN,Fenglong

 

1998

FAN,Xiaotao              HUANG,Ganlin               SHI,Feng                        LI,Li

LIN,Yongquan             WANG,Litao                   LU,Xueyun                     LV,Xiaojian

ZHENG,Yang              LI,Lei                               LIU,Qiuxia                      ZHENG,Yan

SONG,Gaohong         WANG,Zhiheng             BAI,Jie                            CHEN,Xixi

HAN.Lei                       LIU,Rui                           SONG,Bo

 

1999

GONG,Jicheng            LI,Quanlin                       YAO,Bo

 

2001

TANG,Mingjin

 

 

2003

JI,Meng                         YANG,Jin                       YU,Rong

 

2004

LI,Mengqiu                    LU,Shentong                  XIAO,Yana                    CHEN,Donglei

 

2005

HAN,Xu                         LI,Jiaying                         LIAO,Hongyun               WANG,Tian

ZHU,Yi

 

2006

CHEN,Dexian                XIONG,Fulizi                   ZHANG,Yue

 

 

 

This is part of the alumni list. If you have any supplement, you are welcome to send to ceseyyh@163.com. Thank you for your support!