Alumni
You are Located at
Alumni List
Masters (recruited in 1978 -1988)
published date:2018-03-30

1978

CHAI, Fahe                XIONG, Qiuju

 

1982

LU, Xiaohong               SI, Zhizhong                  TANG, Xun               TANG, Yi

WANG, Yuying              ZHANG, Yuanhang

 

1983

FU, Jimeng                    HU, Jianxin                  ZHU, Tong

 

1984

WU, Jian                        XIE, Jian                       XU, Kai                      ZHANG, Bing 

 

1985

CHEN, Zhong                CHENG, Xiangqian     FAN, Shaojia           GONG, Qing

GUO, Huaicheng           HOU, Xuesong             JIA, Feng                 LIU, Qiong

SHEN, Zhongmin          SONG, Xiaozhi             WANG,Canfa          WANG,Jing

WANG, Suli                    WANG, Tao                  YU, Shaocai            ZHANG, Junfeng

ZHANG, Shiqiu              ZHANG, Xiaonong        ZHANG, Xiaoli        ZHANG, Yingyi

 

 

1986

BAI, Changbo            CAO, Hui                     CHANG, Jian                   CHEN, Liqiao

GAO, Peng                GONG, Yuyang            HAN, Dongguang            JIANG, Yanping

LI, Hongguo               LIU, Wang                    MA, Jianzhong                  MEI, Fengqiao

MENG, Zhaoyue       SONG, Jieyuan            SONG, Xiaozhi                TAN, Li

WANG, Yungang       WANG, Weidong        WU, Xibing                       WU, Xuefang

 

XIAO, Xuezhi             XU, Jin                          YI,Donghui                        ZHANG, Hongjun

ZHANG, Hongjian     ZHANG, Hongsheng    ZHANG, Ying                   ZHANG, Yanqing

ZHAO, Dong             ZHAO, Jimin                  ZHU, Danqi                     ZHU, Guangqing

ZHU, Linling               ZHU, Xiaohua               ZHUANG, Guotai     

 

 

1987                           

CAI, Zhizhou             SHAN, Jinwen          FAN, Xin                 FU, Binzhang

HAN, Shiqun              HU, Min                     HU, Shaofeng       HU, Yuanman

LI, Lixin                       REN, Jingsong        SONG, Xiaozhi     SUN, Qihong

WANG, Jiaojun         WANG, Shaobin      ZHANG, Yin           ZHANG, Yongxiang

ZHONG, Weiyao       ZHU, Yan          

 

1988                           

CAO, Jiahe                GUO, Jing             JIANG, Qingfang      PENG, Lixin

SHAO, Min                 WANG, Huilin        WANG, Zhong         WU, Xuelong

XIE, Guibo                  XIE, Yuzhen            YANG, Lihua          ZHANG, Hui

ZHAO, Zhijie               ZHOU, Runlong 

 

 

 

This is part of the alumni list. If you have any supplement, you are welcome to send toceseyyh@163.com. Thank you for your support!