Alumni
You are Located at
Alumni List
Masters (recruited in 1989 -1999)
published date:2018-03-30

1989                           

CHEN, Jiding            DUAN, Xiuping      HONG, Zhiming        HUANG, Chengquan

LI, Zhi                          LIAO, Honglei         LIN, Xuelan               SHEN, Weizhe

WANG, Huijun            YU, Xiang         

                           

1990                           

CUI, Fengjun              LIU, Hongyu             LU, Lixin                      TANG, Bin

WANG, Dali              WEI, Bin                   ZHAO, Meiping        

                           

1991                           

LI, Shigang                LIU, Zhongyao          QI, Rong                       SONG, Jijie

TONG, Wei               WANG, Yan               WANG, Yaofeng          XU, Weiqun

YIN, Quihao               YIN, Weihong            ZHONG, Aimin

                           

1992                           

LI, Bin                        LIANG, Yongmei      LIU, Guiyun                   RU, Jiang

SONG, Guojun          SONG, Yu                  SUN, Yitong                 TANG, Jianwu

TIAN, Honghai          WANG, Baoan           WEI, Dongjiao             WU, Refeng

ZHANG, Xingjun       ZHANG, Hong            ZHAO, Tieming          ZHOU, Hong

ZHOU, Hua                ZHUANG, Zhidong           

                           

1993                           

CHEN, Hongyan      JIANG, Bin                  KANG, Ling                   LIANG, Chun

LIN, Guanming         QIAO, Jianrong          SHANG, Qi                     WANG, Mingyuan

WANG, Xueqin        YAN, Yongmin             YANG, Aimin                  ZHANG, Xia

ZHOU, Fumin                     

                           

1994                           

BAI, Sen                      HAI, Ying                     HAN, Ling                      JIA, Ning

JIANG, Lin                   LI, Hai                          LI, Jian                           LIU, An

LIU, Lei                        MO, Chuanrong          WANG, Keguang         WANG, Tong

XIAO, Shuaiwu           YIN, Kangqian              YU, Sheng                     ZHANG, Jialing

                           

1995                           

DAI, Changliang         DENG, Wenbi              DONG, Wei                  DUAN, Yanxin

GAO, Li                       HU, Yongtao                  JIN, Yufang                   LI, Hebi

LIU, Chunling             LIU, Jianguo                   LIU, Qiang                    LU, Jun

WANG, Jinyun            WANG, Shaowen         XIONG, Yuwu               ZOU, Rui

                           

1996                           

CAO, Wentian            ZENG, Haixia                 ZENG, Jian                   FANG, Yuan

GUO, Hongfei             HE, Hongyan                  HONG, Yang                 HUANG, Yuefei

LIAO, Qian                   LIU, Jicheng                   LIU, Meng                      LIU, Shuyuan

MA, Yilin                       MAO, Xiaoling               QIN, Huapeng                REN, Xinrong

WANG, Caixin             WANG, Jun                   WANG, Min                    WANG, Xuesong

WU, Juan                      XIE, Zhengyu                  ZHANG, Zepu                ZHU, Shiming

                           

1997                           

BAI, Yubo                        CAO, Yun                      ZENG, Limin                 CHEN, Bing

CHEN, Mingjie               CHEN, Xuexia              HU, Shouli                      LI, Di

LI, Zhengpeng                 LIANG, Lin                     LIN, Weili                        LUO, Xianghua

QU, Yizhong                    SUN, Hailin                    SUN, Weiling                 WANG, Shaoxia

WANG, Yicheng             WEI, Honglian                XIA, Cheng                    XU, Shiyu

YU, Fang                         ZHANG, Huatian            ZHANG, Jian                 ZHANG, Wei

ZHANG, Xiang               ZHANG, Yang                 ZHAO, Guangyu      

                                                

1998                           

CAO, Jing                        CAO, Shuyan                  DAI, Dajun               DU. Ke

FU,  Xin                            GONG, Huiming              HE, Lingyan             HUANG, Bing

HUANG, Xiangjiang        LI, Xue                             BAO, Yilin LI,            Zhengshan 

 LIU, Guoliang                  LIU, Li                              MENG, Xiaojie         QIAN, Zhenghan      

QUAN, Zhunlie                 REN, Guozhen               SU, Fang                   WAN, Xiaochun         

WU, Shiliang                     XIAO, Xue                      XIE, Feiqin                 XU, Yunping      

YU, Liangzuo                     YU, Yong                        ZHANG, Ping             ZHANG, Ling   

 ZHANG, Shuyu                ZHANG, Yuan                ZHANG, Zhenxing      ZHONG, Dingsheng

 ZUO, Peng       
       

                                                  

1999                           

AN, Shumin                    CAI, Jianlong                  ZENG, Zheng                 CHEN, Shaojie

DING, Yun                       GAO, Chen                     GAO, Jing                      GUO, Yu

GUO, Yu                          HU, Xue                           HU, Zhifei                       HUANG, Zhijun

LI, Enjing                         LI, Jingmin                       LIU, Chunyan                 LIU, Lingli

LIU, Xinmin                     LIU, Yuehui                      LUO, Hao                       LUO, Huaming

MA, Qiju                          MA, Xin                           MENG, Xiaogang          MIU, Guofang

OU, Xiong                       QU, Guangyi                  SHEN, Xinhua                SONG, Bo

WANG, Yudong              WANG, Zhongcheng     WU, Yuxin                       YUAN, Liming

ZHANG, Fan                  ZHANG, Lan                    ZHANG, Lixiao              ZHAO, Chuanfeng

ZHAO, Rong                  ZHENG, Xiaoyu               ZOU, Jiying       

      

 

 

 

This is part of the alumni list. If you have any supplement, you are welcome to send to ceseyyh@163.com. Thank you for your support!