Research
You are Located at
Publications
Photocatalytic degradation of bisphenol A using Ti-substituted hydroxyapatite
published date:2014-05-13

Li, Qian; Feng, Xiang; Zhang, Xiao; Song, Han; Zhang, Jianwei; Shang, Jing; Sun, Weiling; Zhu, Tong; Wakamura, Masato; Tsukada, Mineharu; Lu, Yingliang.Photocatalytic degradation of bisphenol A using Ti-substituted hydroxyapatite,CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS,2014,35(1):90-98.