Research
You are Located at
Publications
Polybrominated diphenyl ethers in farmland soils: Source characterization, deposition contribution and apportionment
published date:2014-05-13

Dong, Yian; Li, Li; Bie, Pengju; Jia, Shenglan; Wang, Qiang; Huang, Zhi; Qiu, Xinghua; Zhang, Jianbo; Hu, Jianxin.Polybrominated diphenyl ethers in farmland soils: Source characterization, deposition contribution and apportionment,SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT,2014,466():524-532.